1
   
DISCLAIMER NORAH B.V.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Het is niet toegestaan elektronisch, mechanisch, via print-outs, via kopieŽn of op welke wijze dan ook informatie van de websites norah.nl te vermenigvuldigen, in een geautomatiseerd gegevensbestand op te slaan of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NORAH B.V.

De scripts die op deze site gebruikt worden, zijn speciaal voor en door NORAH ontwikkeld en mogen op geen enkele wijze gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd worden. NORAH BV heeft het exclusieve gebruiksrecht op deze scripts.

NORAH B.V. ģ is een Benelux gedeponeerd merk met alle gevolgen en gebruiksrestricties van dien.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van NORAH B.V.(ook niet via een eigen netwerk).

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

NORAH BENELUX B.V. ©2023

nieuws
Norah